KVK Venom Stitching Necklace

$109.00 $129.00
By KVK
KVK Venom Stitching Necklace
Length: 43cm (±2cm)
Product Weight: 37.4g